Notice: Undefined variable: inline_styles in /home/sima/domains/simahealthcare.com/private_html/catalog/view/theme/default/template/customtheme/header.tpl on line 10
Mammo

สมัครงาน คู่มือปฏิบัติงานและความเสี่ยง


ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งรับสมัครงาน <โหลดประกาศรับสมัครงานด้านล่าง> โทรสอบถามรายละเอียด หรือยื่นเอกสาร   ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   SimaCORPORATE       ทอม       โทร095-652-8565              Email::bhumsitt@gmail.com                IDLine: @bhumsitt      มานิต      โทร081-768-7756 Email::simaxray@hotmail.com    IDLine: @Simahc หลักฐานการสมัครงาน ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ เคานเตอร์ บัญชีและการเงินต้องมีบุคคลคำ้ประกันโดยโหลดและกรอกหนังสือคำ้ประกันมาแนบกับใบสมัครงาน ใบสมัครงาน หนังสือคำ้ประกัน(กรณีสมัครเคานเตอร์ บัญชี และการเงิน) รูปถ่าย1หรือ2นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารใบจบการศึกษา/ทรานสคริป /ประกาศนียบัตรหรือใบปริญญา ใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี) บัตรประกันสังคม(ถ้ามี) อื่นๆ(ถ้ามี)    

กฎระเบียบบริษัท

กฎระเบียบบริษัท

กฏระเบียบบริษัท 1.การแต่งกายพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นสัญญาลักษณ์ของทีมงาน บริษัทฯขอให้พนักงานทุกท่านโปรดแต่งกายตามแบบที่บริษัทฯกำหนดให้ และในระหว่างการปฏิบัติหน้าทีี่ขอให้พนักงานทุกท่านให้ติดบัตรพนักงานทุกวันและตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน        พนักงานจะได้รับชุดพนักงานของบริษัทฯ(ถ้าพนักงานไม่ผ่านทดลองงานหรือปฏิบัติงานไม่ครบ 1ปี บริษัทฯจะหักเงินเดือนในเดือนสุดท้ายที่ลาออก/ไม่ผ่านงาน) 2.วันและเวลาในการปฏิบัติงาน เวลาปฏิบัติงานปกติ เวรกลางคืนหรือเวรวันหยุด เวลาปฏิบัติงาน และการลงบันทึกเวลาทำงาน เวลาปฎิบัติงานปกติ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30น – 17.00น ยกเว้นวันหยุดนักขัติฤกษ์ เวลาปฏิบัติงานเวรกลางคืน N คือ  17.00น -8.30 น เวลาปฏิบัติงานวันหยุด H   คือ 8.30-17.00น เจ้าหน้าที่ทุกสาขาทุกคนต้องลงเวลาทำงานโดยแสกนลายนิ้วมือทุกๆครั้งที่ปฏิบัติงาน (เวลาเริ่มทำงาน และ เลิกทำงาน)  พนักงานที่ไม่แสกนลายนิ้วมือจะถือว่าไม่ไห้ความร่วมมือ เมื่อมีการพิจารณาปรับโบนัสหรือเงินเดือนจะถุกตัดสิทธิ์ไม

รายการค่าตรวจกรมบัญชีกลาง

รายการค่าตรวจกรมบัญชีกลาง

รายการค่าตรวจกรมบัญชีกลาง

ความเสี่ยงหนูกัดสายหรือแผงวงจร

ความเสี่ยงหนูกัดสายหรือแผงวงจร

                                                    ประกาศจับตายหนู                       เรียนพนักงานทุกสาขาให้กำชับมาตรการป้องกัน(กรุณาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด) อุดรอยรั่ว รู ช่อง หรือโพรงของห้อง (ฝ้าเพดาน ผนัง ช่องแอร์ ท่อสายไฟฟ้า) กำจัดขยะภายในอาคาร ห้ามทิ้งเศษอาหาร หรือวางอาหารภายในห้อง ปิดประตูห้องทุกครั้งเมื่อเปิดใช้งานเสร็จ (โดยเฉพาะห้องตรวจ ห้องควบคุม และห้องเครื่อง วางกาวดักหนูทุกสัปดาห์ โดยเปลี่ยนอาหารและตำแหน่งทุกสัปดาห์  

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ