Notice: Undefined variable: inline_styles in /home/sima/domains/simahealthcare.com/private_html/catalog/view/theme/default/template/customtheme/header.tpl on line 10
Mammo

ความเสี่ยงในการฉีดสารทึบแสง

ความเสี่ยงในการฉีดสารทึบแสง

สารทึบแสง Contrast media

หมายถึงสารที่ใช้ในการตรวจทางรังสีวิทยา ทำการฉีดเพื่อให้เกิดความแตกต่างในการดูดกลืนรังสีระหว่างอวัยวะที่ต้องการตรวจกับอวัยวะหรือโครงสร้างอื่นที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้เห็นอวัยวะที่ต้องการตรวจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยนำเข้าสู่ร่างกาย เช่น การรับประทาน   การสวนเข้าทางทวารหนัก และฉีดเข้าหลอดเลือด หรือเข้าช่องโพรงของร่างกาย

สารทึบรังสีชนิดฉีดเข้าหลอดเลือด เป็นสารที่มีความจำเป็นในการตรวจ เพื่อแยกความแตกต่างของอวัยวะที่ต้องการตรวจกับอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อช่วยให้ได้ภาพจากการตรวจทางรังสีมีความชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นสารทึบรังสีจึงเข้ามามีบทบาทในการตรวจทางรังสีหลายชนิด ได้แก่

  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT )
  •  การตรวจดูการทำงานของไต (Intravenous pyelography ),
  • การถ่ายภาพรังสีหลอดเลือด ( Angiography / Venography )
  • การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( MRI )                                                                                                                                                     

แต่เนื่องจากสารทึบรังสีอาจทำให้เกิดการแพ้หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งนับว่าเป็นการตรวจที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากการใช้สารทึบรังสีนั้นสามารถทำได้ทุกระยะ คือ ตั้งแต่ก่อน ขณะ และหลังการฉีดสารทึบรังสี หากพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารทึบรังสีเป็นอย่างดีแล้วผู้ป่วยก็จะได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย 


ภาวะแทรกซ้อนจากการแพ้สารทึบรังสี


แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ

  1. ระดับเล็กน้อย  จะมีอาการเล็กน้อย เป็นอยู่ไม่นานและอาจไม่ต้องการการรักษาอะไร นอกจากคำแนะนำเช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียน  ไอ  จาม หรือ มีผื่นขึ้น
  2. ระดับปานกลาง เป็นอาการที่เป็นมากขึ้น และต้องให้การรักษา ได้แก่ ผื่นลมพิษ  คลื่นไส้ อาเจียนมาก  ตาบวม  หน้าบวม หรือมีอาการหลายอย่างร่วมกัน
  3. ระดับรุนแรง จะมีอาการที่เป็นรุนแรงมาก จนอาจถึงแก่ชีวิต จำเป็นต้องให้การรักษาโดยรีบด่วนที่สุด เช่น หายใจขัด  เสียงแหบ  หายใจมีเสียงวี๊ด เหนื่อยหอบ ชักหรือรุนแรงจนหมดสติ

ภาวะรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด


ความเสี่ยงในการฉีดสารทึบแสง

โดยใช้เครื่องฉีดแบบอัตโนมัติ(Injector)

ทำให้เกิดมีภาวะการรั่งซึมของสารทึบแสง คนไข้จะมีอาการ บวมแดง ตึง ส่งผลให้เนื้อเยื่อขาดเลือดไปเลี่้ยง ทำให้เป็นแผลเปื่อย อาจทำให้เนื่อเยื่อตาย วึ่งนับว่ารุนแรงมาก ดังนั้นก่อนฉีดสารทึบแสงด้วยเครื่องฉีดอัตโนมัติ ต้องให้ความระมัดระวัง โดยต้องทำการ

  1. ประเมินก่อนการฉีดทุกครั้ง
  2. ทดสอบ ตรวจสอบว่าเส้นเลือด ฉีดสารทึบแสงแล้วเส้นเลือดไม่แตก
  3. กรณีเส้นเลือดแตก ควรงดการฉีดสารทึบแสงด้วยเครื่องอัตโนมัติ และให้เปลี่ยนมาทำการฉีดสารทึบด้วยมือแทน โดยขณะฉีดให้ระมัดระวัง ถ้าเส้นเลือดแตกให้งดการฉีดสารทึบแสงทันที 
ชื่อเอกสาร / แบบฟอร์ม
ภาวะรั่วซึมของสารทึบแสง
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารทึบแสงเข้าหลอดเลือด